Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας πραγματοποίησε δειγματοληπτικούς ελέγχους θαλασσινού νερού σε 87 σημεία, στις κολυμβητικές ακτές όλων των Δήμων του νομού. Σύμφωνα με τα αναλυτικά δεδομένα των δειγματοληψιών και μικροβιολογικών δοκιμών δεν διαπιστώθηκε καμία υπέρβαση των ορίων της οδηγίας σχετικά με τα όρια των νερών κολύμβησης για τα παράκτια και μεταβατικά ύδατα. Με βάση τις μετρήσεις, επιτρέπεται η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση σε όλες τις ακτές, διότι πληρούν τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας.