Η ΤRΤ διαθέτει σύγχρονα STUDIOS σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Αθήνα, ζωντανά συνδεδεμένα ολόκληρο το 24ωρο.

 

Ο εξοπλισμός ανανεώθηκε το 2007 με στόχο η TRT να εισέλθει πλήρως στην ψηφιακή εποχή και περιλαμβάνει αίθουσα κεντρικού ελέγχου, 2 αίθουσες μοντάζ (Non linear editing), TAPELES WORKFLOW περιβάλλον παραγωγής & διαχείρισης υλικού με τη χρήση VIDEO SERVER, όλα σε ψηφιακή μορφή και ετοιμότητα για εκπομπή σήματος High Definition (HD).

Το STUDIO του Βόλου έχει την ευθύνη του συντονισμού και της εκπομπής του τελικού προγράμματος στον αέρα, λειτουργεί από το 2007 σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ.

TRT_EXOPLISMOS– STUDIO εσωτερικών παραγωγών με πλατώ εκπομπών, αίθουσα κεντρικού ελέγχου, 3 αίθουσες NON LINEAR, TAPELESS WORKFLOW
– περιβάλλον με πλήρη δικτύωση της παραγωγής αρχειοθέτησης και εκπομπής με VIDEO SERVER.

”Η ιδΕα και η ανΑγκη που κλΗθηκε η Ariston BTS να ικανοποιΗσει, εΙναι η εκ νΕου δημιουργΙα ενΟς πλΗρως ψηφιακοΥ αυτοματοποιημΕνου ΤηλεοπτικοΥ ΣταθμοΥ, χωρΙς εκπτΩσεις στην ποιΟτητα και την αξιοπιστΙα του.

Στόχος, η αντικατΑσταση του παλιοΥ συστΗματος, χωρΙς Ενα λεπτΟ διακοπΗς.”

Επίσης το Studio του Βόλου περιλαμβάνει:
– Αίθουσα σύνταξης ειδήσεων και αθλητικών.
– Αίθουσα τεχνικών του δικτύου εκπομπής και συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού.
– Αποθήκη τεχνολογικού εξοπλισμού.
– 2 αρχεία προγράμματος, ταινιών και διαφημιστικών SPOT.
– Αίθουσα μακιγιάζ.
– Χώρους υποδοχής
– Γραφεία διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Η ΤRΤ διαθέτει δορυφορική λήψη 4 ταυτόχρονα δορυφόρων για τη συνεχή παρακολούθηση των Εθνικών & Διεθνών γεγονότων.

ΠολιτικΗ της ΤRΤ, Οσον αφορΑ τον τεχνικΟ της εξοπλισμΟ, εΙναι η χρησιμοποΙηση καινοΥργιων ιδιΟκτητων μηχανημΑτΩν, σΥμφωνα με τις εξελΙξεις της διεθνοΥς σύγχρονης τεχνολογΙας.

Εδώ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της TRT στο τεχνικό περιοδικό Radio & TV Link