ΣτΕ: Μη νόμιμο το ανώτατο ηλικιακό όριο εισόδου στο επάγγελμα των συμβολαιογράφων

Αντίθετο στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι το ηλικιακό όριο εισόδου στο επάγγελμα των συμβολαιογράφων (42ο έτος της ηλικίας) και δικαίωσε 43χρονη υποψήφια συμβολαιογράφο.

Ειδικότερα, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης τον Φεβρουάριο του 2016 προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων συμβολαιογράφων και όρισε το 42ο έτος της ηλικίας ως ανώτατο όριο συμμετοχής στον διαγωνισμό, επικαλούμενος τον νόμο 2830/2000.

Έτσι, μια 43χρόνη υποψήφια, αρχικά, λόγω υπέρβασης του 42ου έτους της ηλικίας εσόδου στον κλάδο των συμβολαιογράφων απερρίφθη από τριμελή οργανωτική επιτροπή του Εφετείου Αθηνών. Όμως, με προσωρινή διαταγή του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ τής επετράπη να συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και κατατάχτηκε στην 280η θέση, περιελήφθη στον πίνακα επιτυχόντων και τοποθετήθηκε στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χανίων. Όμως, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης δεν υπέγραψε την πράξη διορισμού της.

Ενώπιον του ΣτΕ η 43χρόνη υποστήριξε ότι η απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός είναι αντίθετη στην ευρωπαϊκή οδηγία 2000/78/ΕΚ που αφορά τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Η οδηγία αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τους νόμους 3304/2005 και 4443/2016.

Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι η θέσπιση ενός πλαισίου προκειμένου να εξασφαλίζεται σε κάθε πρόσωπο ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας με την παροχή αποτελεσματικής προστασίας από τις διακρίσεις, όπως είναι αυτή της ηλικίας.

Τώρα, το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ στην υπ’ αριθμ. 2421/2018 απόφασή του (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Σκαλτσούνης) επισημαίνει ότι «η απαγόρευση των διακρίσεων ως προς την ηλικία της εν λόγω οδηγίας τυγχάνει εφαρμογής σε όλα τα πρόσωπα στο σύνολο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» και μάλιστα στην περίπτωση του δημοσίου τομέα, προθέτει το ΣτΕ «ανεξάρτητα από την ιδιότητα την οποία ενεργεί το Δημόσιο, δηλαδή ως εργοδότης ή δημόσια αρχή». Συνεπώς, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η επίμαχη οδηγία εφαρμόζεται και στους συμβολαιογράφους.

Παράλληλα, το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμούς όλους τους ισχυρισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων ήταν ότι η θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφαλείας των συναλλαγών.

Πάντως, το όριο συνταξιοδότησης των συμβολαιογράφων είναι το 70ο έτος της ηλικίας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.grΠηγή ert.gr