Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται Δηλώσεις Εγκατάστασης Κατασκευής Κεραιών Χαμηλής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 48263/959/12 (ΦΕΚ 2997/Β/12-11-2012).

Δηλώσεις Εγκατάστασης Κατασκευής Κεραιών Χαμηλής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ)

ΑΡ ΘΕΣΗΣ: 3004940 | ΘΕΣΗ:  ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2Α – ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε ΕΔΩ