Η… μετεξέλιξη του ΙΚΑ σε ΕΦΚΑ και η ένταξη σ’ αυτό σταδιακά όλων των υφιστάμενων φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης δημιουργεί προβληματισμό στην αγορά καθώς αλλάζει δεδομένα ετών.
Στον ΕΦΚΑ λειτουργεί ειδική διεύθυνση συγκέντρωσης των οφειλών και προώθησης της διαδικασίας είσπραξης ή κατάσχεσης.