Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δήμο Αργιθέας η διαδικασία για την πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «Οικογένεια» και όχι η στέγη. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια (ως οικογένεια θεωρούνται, πάνω από δύο μέλη, σύζυγοι μόνο ή και τέκνα που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας).

Το ύψος της Εισοδηματικής Ενίσχυσης ανέρχεται :

Α) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00€

Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως για οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 3.000,00€ και 4.700,00€

Ως Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο Πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής :

Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 έτους 2016 για εισοδήματα έτους 2015).

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Αίτηση του δικαιούχου με πλήρη στοιχεία (τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. ΑΜΚΑ κλπ).

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ

Εκκαθαριστικό σημείωμα (φετινό εκκαθαριστικό έτους 2016 για εισοδήματα 2015)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.

Πληροφορίες :

Δήμητρα Κλάρα τηλ. Επικοινωνίας 2445350400 τις εργάσιμες ώρες και μέρες.

ert.gr