Προϋπολογισμός: Έλλειμμα 7,45 δισ.στο 7μηνο – Μείωση 15,1% στα έσοδα

Στα 7,45 δισ. έφθασε το έλλειμμα στο επτάμηνο έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.166 εκατ. ευρώ και σε σύγκριση με πρωτογενές πλεονασμα 1.763 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 7.463 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.166 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.763 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 23.841 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4.231 εκατ. ευρώ ή 15,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.676 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3.743 εκατ. ευρώ ή 12,3% έναντι του στόχου για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020.

Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε:

  •  Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 57 εκατ. ευρώ ή 7,3%,
  • Μεταβιβάσεις κατά 351 εκατ. ευρώ ή 14,7%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε το μήνα Ιούλιο 2020 από ANFAs, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020.

Μειωμένα έναντι του στόχου έσοδα:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 308 εκατ. ευρώ ή 26,4%,
β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 26 εκατ. ευρώ ή 7,1%,
γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 1.401 εκατ. ευρώ ή 15,8 %,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 248 εκατ. ευρώ ή 10,0%,
ε) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 87 εκατ. ευρώ ή 7,0%,
στ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 99 εκατ. ευρώ ή 27,2%,
ζ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 33 εκατ. ευρώ ή 20,0%,
η) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 57 εκατ. ευρώ ή 21,1%,
θ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 57 εκατ. ευρώ ή 31,8%,
ι) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 187 εκατ. ευρώ ή 18,1%,
ια) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 37,8%,
ιβ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 36 εκατ. ευρώ ή 19,7%,
ιγ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 74 εκατ. ευρώ ή 12,4%,
εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 65 εκατ. ευρώ ή 11,6%,
ιδ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 34 εκατ. ευρώ ή 4,5%,
ιε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 887 εκατ. ευρώ ή 14,1%,
ιστ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 11 εκατ. ευρώ ή 1,6%,
ιζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 60 εκατ. ευρώ ή 9,2%,
ιη) Φόροι κεφαλαίου κατά 55 εκατ. ευρώ ή 36,4%,
ιθ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 118 εκατ. ευρώ ή 29,2%,
κ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 41 εκατ. ευρώ ή 4,0%,
κα) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 314 εκατ. ευρώ ή 98,8%.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.390 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 278 εκατ. ευρώ.

Τον Ιούλιο αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 27 εκατ. ευρώ
β) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 126 εκατ. ευρώ
γ) Μεταβιβάσεις κατά 590 εκατ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε τον μήνα Ιούλιο 2020 από ANFAs, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020.
δ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 25 εκατ. ευρώ

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Ιούλιο 2020 οι εξής:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 52 εκατ. ευρώ,
β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,
γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 296 εκατ. ευρώ,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 25 εκατ. ευρώ,
ε) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 38 εκατ. ευρώ,
στ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 16 εκατ. ευρώ,
ζ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ. ευρώ,
η) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 38 εκατ. ευρώ,
θ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 24 εκατ. ευρώ,
ι) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 457 εκατ. ευρώ,
ια) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 16 εκατ. ευρώ,
ιβ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 41 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 ανήλθαν στα 34.757 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 4.599 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (30.158 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

  • η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους περίπου 1.118 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
  • η δαπάνη ενίσχυσης επιχειρήσεων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους περίπου 864 εκατ. ευρώ , η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (κατηγορία μεταβιβάσεων),

η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 262 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα,

  • οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 2.293 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων
  • οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 207 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 4.300 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιουλίου 2020 ανήλθαν στα 6.530 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.896 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.634 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Πηγή:Υπ. Οικνομικών

www.ert.grΠηγή: ert.gr