Κλείδωσε το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2021-2027

Προσωρινή συμφωνία για το μελλοντικό περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης και το ταμείο συνοχής, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ που αναμένεται να επικυρωθεί και τυπικά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα επήλθε μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών.

Σύμφωνα με την συμφωνία σημαντικό μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο είναι μακράν το μεγαλύτερο δημόσιο ταμείο της ΕΕ, θα δαπανηθεί για έξυπνη ανάπτυξη και στην πράσινη οικονομία.

Οι χώρες της ΕΕ θα είναι σε θέση να επιλέξουν μεταξύ συμμόρφωσης είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο με τους απαιτούμενους ελάχιστους πόρους, που διατίθενται για καθέναν από αυτούς τους στόχους.

Τα κατώτατα όρια ορίζονται ως εξής:

Χώρες / περιοχές:

Ελάχιστο% πόρων για «πιο έξυπνη Ευρώπη»

Ελάχιστο% πόρων για την «πράσινη Ευρώπη»

Χώρες της ομάδας 1 / περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές (αναλογία ΑΕΕ ίση ή μεγαλύτερη από το 100% του μέσου όρου της ΕΕ)

30%

Χώρες της ομάδας 2 / περιοχές μετάβασης (αναλογία ΑΕΕ μεταξύ 75% -100% του μέσου όρου της ΕΕ)

40%

30%

Χώρες της ομάδας 3 / λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές (αναλογία ΑΕΕ κάτω από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ)

25%

30%

Το Ταμείο Συνοχής θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στις επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και μεταφορικές υποδομές. Ο παροπλισμός ή η κατασκευή πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, δραστηριότητες που συνδέονται με προϊόντα καπνού, υποδομές αεροδρομίων (εκτός από τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές), οι επενδύσεις ορυκτών καυσίμων, θα εξαιρεθούν, μεταξύ άλλων,  από την περιφερειακή χρηματοδότηση της ΕΕ. Εξαίρεση επίσης γίνεται για έργα φυσικού αερίου που αντικαθιστούν συστήματα θέρμανσης με βάση τον άνθρακα, μετασκευή υποδομών αερίου ώστε να επιτρέπεται η χρήση ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα πηγών ενέργειας, καθώς και δημόσιες προμήθειες «καθαρών» οχημάτων.

Το ανώτατο όριο που θεσπίζεται μεταξύ 0,2% και 1,55% των εθνικών πόρων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής μπορεί να κατευθύνεται σε τέτοιες επενδύσεις (αυτά τα κατώτατα όρια δεν περιλαμβάνουν επενδύσεις σε καθαρά οχήματα), σύμφωνα με κριτήρια που συνδέονται με τα επίπεδα ΑΕΕ και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, τα έργα που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε φυσικό αέριο πρέπει να εγκριθούν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για να λάβουν χρηματοδότηση.

Συμφωνήθηκε επίσης περισσότερη υποστήριξη για τις πόλεις. Έτσι τουλάχιστον το 8% των πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο προορίζεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τη δημιουργία της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Αστικά Κέντρα», ειδικά μέτρα για τις απομακρυσμένες περιοχές, τα νησιά και τις ερημωμένες περιοχές, σεβασμός των περιβαλλοντικών στόχων, του κλίματος και της βιοποικιλότητας, καθώς και των αρχών της κυκλικής οικονομίας, αυξημένη εστίαση στην έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός «Διαπεριφερειακού Μέσου Επενδύσεων Καινοτομίας».

Ο κανονισμός για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής προσδιορίζει τους συγκεκριμένους στόχους και το πεδίο στήριξης και για τα δύο ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για τα επόμενα επτά χρόνια προβλέπει 242,9 δισεκατομμύρια ευρώ για περιφερειακή χρηματοδότηση της ΕΕ.

Βάσει του μελλοντικού κανονισμού για τις κοινές διατάξεις , προσδιορίζονται πέντε πολιτική στόχοι μεταξύ των οποίων, μια πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη, μια πιο πράσινη, χαμηλού άνθρακα μετάβαση προς μια καθαρή οικονομία μηδενικού άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη, μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη, μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη και μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης 

www.ert.grΠηγή: ert.gr