Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2021-2027:  88 δισ. € για παιδιά, φτωχούς και ανεργία νέων 

Πόρους ύψους 88 δισ. ευρώ θα διαθέσει το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο αποτελεί τμήμα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027.

Στόχος είναι η διασφάλιση επενδύσεων σε χώρες όπου πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας, ενώ τουλάχιστον το 3% του προϋπολογισμού θα συνδράμει στην επισιτιστική βοήθεια. Παράλληλα το ένα τέταρτο της χρηματοδότησης θα διατεθεί για την κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.

Το Ταμείο προβλέπει ότι οι χώρες στις οποίες ο αριθμός των παιδιών που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ, θα πρέπει να δαπανήσουν τουλάχιστον το 5% των πόρων του Ταμείου σε δράσεις που συμβάλλουν στην ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή. Ωστόσο, και τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν μέρος των κονδυλίων που τους αντιστοιχούν για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

Οι προγραμματισμένες δαπάνες σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν επίσης στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, πρόβλημα που έχει επιδεινωθεί από την κρίση της νόσου COVID-19. Σε χώρες όπου ο αριθμός των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ, το 12,5% των πόρων του Ταμείου θα δαπανηθεί για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Τα σχετικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως υπό τη μορφή μαθητείας, και τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία.

Επιπλέον τουλάχιστον το 3% των κονδυλίων θα δαπανηθεί προς όφελος όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, μέσω της παροχής τροφίμων και βασικών αγαθών ή μέσω της αντιμετώπισης της υλικής στέρησης, η οποία ορίζεται ως η αδυναμία κάλυψης του κόστους απρόβλεπτων δαπανών, επαρκούς θέρμανσης, θρεπτικών γευμάτων ή διαρκών αγαθών.

Με βάση την συμφωνία που επήλθε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 25% των κονδυλίων θα διατεθεί για την κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των μειονεκτούντων ομάδων. Επαρκής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των κοινωνικών εταίρων στα κράτη μέλη. Διασφάλιση ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ θα σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Υπενθυμίζεται πως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επενδύει στους πολίτες για περισσότερα από 60 χρόνια. Συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη, τις ευκαιρίες απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ των νέων, αλλά και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, της υγείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, τα μεμονωμένα έργα και προγράμματα που αναπτύσσονται πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο διευρύνεται και συγχωνεύει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία και το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης 

www.ert.grΠηγή ert.gr